Interaktive processer

Den vellykkede interaktive proces er kendetegnet ved at bygge broer imellem meget forskellige fagkompetencer, sektorer og politiske meningsforskelle. Dette betyder i praksis, at en bred gruppe mennesker (aktører, interessenter, personer) der almindeligvis ikke har noget direkte med hinanden at gøre fra det politiske felt, det videnskabelige felt, fra store og små virksomheder, NGO og andre civilsamfunds organisationer involveres i en proces, der sikrer en reel vidensdeling. Vores rolle i denne proces, er, at facilitere en ligeværdig dialog, hvor alle bliver hørt og har indflydelse på debatten. Interaktive processer igangsættes når meget forskellige fagligheder skal dele viden og videreudvikle på denne viden oftest til brug for beslutningstagere og andre der har brug for input på et nuanceret og højt fagligt niveau. Den interaktive proces er særlig velegnet til at facilitere en videndeling imellem interessenter, der er langt fra hinanden både fagligt og holdningsmæssigt. Vi bringer konkurrerende fagligheder, vinkler og holdninger til at indgå i en stærk, ligeværdig og frugtbar dialog.

 

Afsæt for interaktive processer

Vores (normative) afsæt er at skabe en neutral platform for debat på et højt fagligt niveau.

Vores mangeårige kompetence er, at vi på bagrund af et indgående fagligt kendskab til de involverede felter (politik, forskning, erhvervsliv, NGO, civilsamfund) formår at bidrage med en neutral videns-faciliterende platform, hvor viden, meninger om viden, konkurrerende videns paradigmer, politiske modsætninger, fag-forskelligheder og konflikter bringes i spil på ligeværdige vilkår.

En neutral platform er afgørende for at en reel viden-udveksling kan opstå imellem forskelligartede interessenter. Vores kompetence ligger i, at kunne skabe de rette betingelser for at en sådan videndeling på tværs, kan opstå. Dette gør vi blandt andet ved at være særlig omhyggelige med detaljerne i planlægningen og i forberedelsen af de interaktive processer. For eksempel illustreret ved en struktureret og dybdeborende rekrutteringsproces, grundige preliminære analyser af det fagfelt, der er skal til debat og ikke mindst en systematisk afdækning af vores egne forforståelser af fagfeltet for at sikre, at vores egne forståelser og meninger om feltet ikke kommer i vejen for processen.

 

Teknologirådet på vej i forskningen

Den analytiske del i dette arbejde, danner endvidere afsæt for vores forskningsenhed under opbygning i Teknologirådet. Her indgår vi et større europæisk samarbejde med førende forskningsinstitutioner i EU. Der forskes i-og udvikles på de interaktive processer, vi arbejder med i praksis. Vi forsker endvidere i andre inddragelses-processer, der relaterer sig til teknologi og videnskab, samt i modeller for governance, som eksemplevis indenfor det nye forsknings og praksisfelt forbundet med Ansvarlig forskning og innovation (RRI).